TESTE TË MATEMATIKËS Archive

0

Test për përsëritje pas pushimeve të vitit të ri. Kujtoni konceptet kryesore. Kl X-të

mat1

1. Bashkësia e numrave racionalë ndërmjet 0 dhe 1 është:
2. Numri i nënbashkësiv të A={1;2;3;4} është:
3. Cilat prej bashkësive të mëposhtme janë të fundme: A-Bashkësia e pikave të një rrethi B-Bashkësia e pikave të një peskëndëshi C-Bashkësia e banorëve të Tiranës me moshë mbi 200 vjeç D-Bashkësia e pikave të një segmenti
4. Jepen bashkësitë A-bashkësia e nxënësve të klasës tuaj, B-bashkësia e nxënësve sportistë të shkollës tuaj. Tregoni vetinë karakteristike të prerjes së dy bashkësive.
5. Jepen bashkësitë A-bashkësia e nxënësve të klasës tuaj, B-bashkësia e nxënësve sportistë të shkollës tuaj. Tregoni vetinë karakteristike të bashkimit të dy bashkësive.
6. A-bashkësia e drejtëkëndëshave, B-bashkësia e katrorëve. Prerja e dy bashkësive A dhe B është bashkësia e:
7. A-bashkësia e drejtëkëndëshave, B-bashkësia e katrorëve. Bashkimi i dy bashkësive A dhe B është bashkësia e:
8. Cila prej alternativave është e saktë. Prodhimi kartezian AxB është bashkësia:
9. Njëra prej fjalive nuk është teoremë:
10. Një prej pohimeve është i vërtetë:
11. Për pohimin p:''çdo numër racional është numër real'' gjeni cili është mohimi i tij
12. Në bashkësinë E={1,2,3,4,5,6,7,8,9} jepen fjalitë: p(x) ''x është shumëfish i 3'' dhe q(x) ''x<7''. Gjani bashkësinë e vlerave të vërtetësisë së konjunksionit të dy fjalive
13. Në bashkësinë E={1,2,3,4,5,6,7,8,9} jepen fjalitë: p(x) ''x është shumëfish i 3'' dhe q(x) ''x<7''. Gjani bashkësinë e vlerave të vërtetësisë së disnjunksionit të dy fjalive
14. Cila nga fjalitë nuk është pohim
15. Njëra prej fjalive nuk është e vërtetë (a dhe b janë numra racional)
0

Logjika. Test1(Mat Avancuar)

Kontrolloni njohuritë tuaja duke plotësuar testin e mëposhtëm:

16. Që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh MJAFTON që ai të jetë paralelogram me një kënd të drejtë.
17. Që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh DUHET që ai të jetë paralelogram me një kënd të drejtë.
18. Që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh DUHRT DHE MJAFTON që ai të jetë paralelogram me diagonale të barabarta.
19. Që një numër natyror të plotëpjestohet me 3 DUHET DHE MJAFTON që ai të plotpjesëtohet me 9
20. Që një numër të plotpjesëtohet me 3 MJAFTON që ai të plotpjesëtohet me 9
21. Që një numër të plotpjesëtohet me 3 DUHET që ai të plotpjesëtohet me 9.
22. Që prodhimi i dy numrave racionalë të jetë i barabartë me zero MJAFTON që të dy numrat të jenë të barabartë me zero
23. Që prodhimi i dy numrave racionalë të jetë i barabartë me zero DUHET që të dy numrat të jenë të barabartë me zero
24. Që një katërkëndësh të jetë katror DUHET që ti ketë të katër brinjët të barabarta.
25. Që një katërkëndësh të jetë romb MJAFTON që diagonalet e tij të jenë të barabarta.
26. Që një trekëndësh të jetë barabrinjës DUHET DHE MJAFTON që dy kënde të tij të jenë të barabarta me 60 gradë.
27. Që një numër të plotpjesëtohet me 3 DUHET DHE MJAFTON që shuma e shifrave të tij të plotpjesëtohet me 3.
28. Që një numër të pltpjesëtohet me 5 MJAFTON që ai të mbarojë me zero.
29. Që një numër të pltpjesëtohet me 5 DUHET që ai të mbarojë me zero.
30. Që dy drejtëza të jenë paralele MJAFTON që ato të shtrihen në një plan dhe të mos kenë asnjë pikë të përbashkët.
0

Planimetria TEST 1

ngjashmeria19

 

 

 

 

 

Në pohimet e mëposhtme dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. (V e vërtetë, G e gabuar)

31. Dy trekëndësha të ngjashëm janë kongruentë.
32. Dy trekëndësha kongruentë janë të ngjashëm.
33. Dy trekëndësha barabrinjës janë të ngjashëm.
34. Dy trekëndësha barabrinjës janë kongruentë.
35. Dy trekëndësha dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm.
36. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm
37. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë kongruentë.
38. Këndi i trekëndëshit barabrinjës është 300.
39. Dy katërkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.
40. Dy shumëkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.