Ushtrim4 [Funksioni dhe vargu numerik. Model testi për kapitullin. Zgjidhja.]