BASHKËSIA, LOGJIKA, PROGRAMIMI LINEAR.SHPREHJET ME NDRYSHORE. Archive

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.4

Ushtrim 1

Dihet që P(x+2)=2x^{3}-4x^{2}+2x+3. Gjeni mbetjen e pjesëtimit të P(x) me x-3. Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.3

Zemanta Related Posts ThumbnailUshtrim 1

Për gjithë vlerat e lejuara të x ka vend barazimi: \frac{x-7}{(x+1)(x-3)}=\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-3} . Gjeni a dhe b. Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.2

logjikaUshtrim 1

Turisti llogariti se nëse ai do të ecë me shpejtësi 4km/orë, atëherë ai do të vonohet për të arritur tek hoteli me 0,5 orë. Kurse nëse ai do të ecë me shpejtësi 5km/orë do të mbërrijë në hotel 6 minuta para kohës së caktuar. Në çfarë largësie është turisti nga hoteli. Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.1

Ushtrim 1

Vërtetoni që për çdo numër natyror:

a)Vlera e shprehjes (n+4)(n-1)-(n+8)(n-5) nuk varet nga n. Read the rest of this entry »

0

Rregullat e vërtetimit (Mat e avancuar)

logjikaSilogjizmi

Nëse janë të vërteta pohimet p dhe p\Rightarrow q , atëherë është i vërtetë edhe q. Read the rest of this entry »

0

Udhëzime. Ushtrimet 3.7 për pjestimin e polinomeve. Klasa X (baza)

Ushtrim1

Pjestoni me skemën e Hornerit polinomin:……..   me x-2, me x+3, me x

Kur pjestojmë me x+3 kemi parasysh që c=-3, dmth në këtë rast pjestojmë me x-(-3). Pjestimi me x merret c=0 dmth pjestojmë me x-0. Shiko skemën KËTU Read the rest of this entry »

0

Skema e Hornerit

Për pjestimin e polinomeve një metodë shumë e përshtatshme dhe praktike është Skema e Hornerit. Read the rest of this entry »

0

Për nxënësit e klasës së X-të. Polinomi me një ndryshore.

Trajta e përgjithshme e polinomit me një ndryshore është: P(x)=a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+....a_{n}x^{n}   ku  a_{n}\neq 0 . Vlera e ndryshores për të cilën polinomi bëhet zero quhet rrënjë e polinomit. Read the rest of this entry »

0

“duhet”, “mjafton”. Matematika X (avancuar)

Implikimi p\Rightarrow q është i vërtetë. Në këtë rast thuhet  “p kusht i mjaftueshëm për q” , “MJAFTON të jetë i vërtetë p që të jetë i vërtetë q”. Në këtë rast gjithashtu thuhet: “q është kusht i nevojshëm për p” , “DUHET të jetë i vërtetë q që të jetë i vërtetë p”. Read the rest of this entry »

0

Problema të programimit linear.(kl X avancuar)

Një uzinë prodhon dy lloje detalesh A dhe B, duke përdorur tre lloje lëndësh të para I, II dhe III. Të dhënat jepen në tabelë. Të përcaktohet plani i prodhimit të uzinës në mënyrë që prodhimi të jetë maksimal. Read the rest of this entry »

0

Për nxënësit e klasës së X-të. Udhëzime për ushtrimet për faktorizimin e polinomeve.

Ushtrim1

Gjeni vlerën e shprehjes. Ka dy mënyra për të gjetur vlerën e shprehjes: e para zëvendëso direkt në vend të x(ose të a dhe b) dhe kryej veprimet me numra, e dyta transformojmë duke e kthyer në trajtë më të thjeshtë , pastaj zëvendësojmë ndryshoren(ose ndryshoret) Read the rest of this entry »

0

Zgjidhni sistemin e inekuacioneve me Google Chrome (M. Avancuar)

Shikoni këtë vsisteme inekuacioneshideo se si mund të caktojmë zonën e zgjidhjeve për një sistem inekuacionesh me dy të panjohura.

Read the rest of this entry »

0

Faktorizimi i Polinomeve

Metodat për faktorizimin e polinomeve:

1)Nxjerrja e faktorit të përbashkët

20x^{3}y^{2}-4x^{2}y+8x^{2}y^{2}=4x^{2}y(5xy-1+2y)  .

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.Zgjidhja

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

Read the rest of this entry »

0

Formulat e Rëndësishme

Katrori i shumës: (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}

Read the rest of this entry »

0

Monomet, Polinomet. Veprimet me polinome

polinomiDy shprehje janë identike në një bashkësi E nëse nuk kanë vlera të palejuara dhe për çdo vlerë të ndryshoreve i kanë vlerat përgjegjëse të barabarta.

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

1-Jepni me përshkrim bashkësitë:"uran korbi"

   a)Numrat realë  më të vegjël se 5 dhe më të mëdhenj se -2.

   b)Numrat irracional pozitivë

Read the rest of this entry »

0

Teorema. Teorema e anasjelltë

Teorema është një implikim logjik që mund të paraqitet në formën: “Në bashkësinë E n.q.se p(x) atëherë q(x)”.

p(x) është kushti i teoremës, ndërsa q(x) është përfundimi i teoremës, Kurse bashkësia E është mjedisi ku shëyrtohet teorema.

Read the rest of this entry »

0

Implikimi. Njëvlershmëria

implikimiImplikim i dy pohimeve p, q është pohimi i ri p\Rightarrow q  (lexohet p sjell q, nga p rrjedh q, p imlikon q, q rrjedhim logjik i p, nëse p atëherëq) i cili është i gabuar vetëm në rastin kur p i vërtetë dhe q i gabuar.

Read the rest of this entry »

0

Konjunksioni, disnjnksioni i dy pohimeve (predikateve)

konjunk-disnjunksKonjunksion të dy pohimeve p, q quhet pohimi i ri p dhe q (pΛq) i cili është i vërtetë atëherë dhe vetëm atëherë kur të dy pohimet janë të vërteta.

Read the rest of this entry »