Archive for October, 2013

0

Historia e Kompjuterit

Kompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar. Zanafillën e saj historia e makinave llogaritëse e ka kohë më parë. Si datë fillimi të shpikjes së kompjuterave mund të përmendim vitin 1673. Në këtë vit matematikani i njohur Leibnic i shtyrë nga nevojat e atëhershme ushtarake arriti të ndërtojë një makinë të sofistikuar për atë kohë që u quajt arifmometër.

Read the rest of this entry »

0

Faktorizimi i Polinomeve

Metodat për faktorizimin e polinomeve:

1)Nxjerrja e faktorit të përbashkët

20x^{3}y^{2}-4x^{2}y+8x^{2}y^{2}=4x^{2}y(5xy-1+2y)  .

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.Zgjidhja

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

ZGJIDHJA

 

0

Formulat e Rëndësishme

Katrori i shumës: (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}

Read the rest of this entry »

0

Monomet, Polinomet. Veprimet me polinome

Dy shprehje janë identike në një bashkësi E nëse nuk kanë vlera të palejuara dhe për çdo vlerë të ndryshoreve i kanë vlerat përgjegjëse të barabarta.

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

1-Jepni me përshkrim bashkësitë:

   a)Numrat realë  më të vegjël se 5 dhe më të mëdhenj se -2.

   b)Numrat irracional pozitivë

Read the rest of this entry »

0

Teorema. Teorema e anasjelltë

Teorema është një implikim logjik që mund të paraqitet në formën: “Në bashkësinë E n.q.se p(x) atëherë q(x)”.

p(x) është kushti i teoremës, ndërsa q(x) është përfundimi i teoremës, Kurse bashkësia E është mjedisi ku shëyrtohet teorema.

Read the rest of this entry »

0

Implikimi. Njëvlershmëria

Implikim i dy pohimeve p, q është pohimi i ri p\Rightarrow q  (lexohet p sjell q, nga p rrjedh q, p imlikon q, q rrjedhim logjik i p, nëse p atëherëq) i cili është i gabuar vetëm në rastin kur p i vërtetë dhe q i gabuar.

Read the rest of this entry »

0

Problema të llogjikës. Problemi i Kapuçëve

Lexoni këtë eksperiment:

Në një kuti janë 5 kapuçë 3 të kuq e 2 të bardhë. Tre personave pasi u janë lidhur sytë u janë vendosur nga një kapuç  në kokë.

Read the rest of this entry »

0

Google mbështet Windows XP deri në vitin 2015

Po përdorni akoma Windows XP? Nëse po ,ju duhet ta përditësoni atë  sepse Microsoft së shpjeti nuk do ta mbështesë më Window XP dhe google gjithashtu. Google njoftoi sot se do ta mbështesë Windows XP deri në prill të 2015.

Read the rest of this entry »

0

Problema të llogjikës. Rrencat

Qyteti i të drejtëve dhe qyteti i rrencave

Përfytyroni se jeni në një ishull i cili ka dy qytete. Njëri është qyteti i të drejtëve dhe tjetri qyteti i rrencave.  Banorët lëvizin lirisht në të dy qytetet, kështu ë që nuk mund ti dallosh se në cilin qytet banojnë.

Read the rest of this entry »

0

Piramidat!

Egjiptianët e lashtë i ndërtonin piramidat, varret, tempujt dhe pallatet me materiale ndërtimi mjaft të qëndrueshme. Megjithë tërmetet, luftërat dhe kapriçot e natyrës, momumentet arkitekturore egjiptiane duken përtej tokës, një atribut për këtë civilizim madhështor.

Read the rest of this entry »

0

Paradokse të logjikës matematike.

Në përgjithësi Paradokset janë përfundime të papranueshme që burojnë nga arsyetime në dukje të pranueshme.

Paradoksi i Gënjeshtarit  (antinoma e Epimenidës)

Read the rest of this entry »

0

Konjunksioni, disnjnksioni i dy pohimeve (predikateve)

Konjunksion të dy pohimeve p, q quhet pohimi i ri p dhe q (pΛq) i cili është i vërtetë atëherë dhe vetëm atëherë kur të dy pohimet janë të vërteta.

Read the rest of this entry »

0

Sisteme të inekuacioneve të fuçisë së parë me një ndryshore.

Hapat për zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve:

1-Gjejmë zgjidhjen grafike të sejcilit inekuacion (duke lënë të pangjyrosur pjesën e planit që është zgjidhje për sejcilin)

Read the rest of this entry »

0

Pohimi, Mohimi, vlerat e vërtetësisë.Predikati

Pohim kemi quajtur atë fjali për të cilën thuhet me saktësi nëse është e vërtetë apo e gabuar.

Vlerat e vërtetësisë  shënohen V(vërtetë)  G(gabuar)

Read the rest of this entry »

0

Bashkësia Plotësuese (Avancuar)

Bashkësia Plotësuese

Në figurë bashkësia E është ndarë në dy nënbashkësi joprerëse A dhe B. Sejcila prej tyre quhet plotësuese e tjetrës në lidhje me E.

Read the rest of this entry »

0

Bashkësitë dhe numrat Realë.Ushtrime të zgjidhura(Avancuar)

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime.

1.Vërtetoni pohimin A\subset B\Rightarrow A\cap B=A

(Kur dy bashkësi janë të barabarta)

Read the rest of this entry »

0

Inekuacionet e fuçisë së parë me dy ndryshore.(Avancuar)

Inekuacione të fuçisë parë me dy ndryshore.

Janë inekuacionet e trajtës ax+by+c>0 (<0; ≥0;≤0). Të zgjidhet inekuacioni: 2x+y-1>0.

Read the rest of this entry »

0

Gabimet në matje

Matjet e drejtëpërdrejta

Nëse duam të matim një madhësi x, dhe për të gjetur vlerën më të përafërt të saj kemi kryer n-matje, si vlerë më të afërt tësaj marrim vlerën mesatare x_{m}=\frac{x_{1}+x_{2}+....x_{n}}{n} .

Read the rest of this entry »