PLANIMETRIA, TRIGONOMETRI Archive

0

Zgjidhja e trekëndëshit. Ushtrime të zgjidhura PDF

Ushtrime të dhëna në minitest për zgjidhjen e trekëndëshit. Zgjidhjet në PDF mund ti shkarkoni KËTU. 

Variante të ndryshme të gjetjes së elementeve të trekëndëshit kur njihen disa prej tyre.

0

Zgjidhja e trekëndëshit. Dy shembuj të zgjidhur.

Të zgjidhësh një trekëndësh do të thotë të gjesh elementet e panjohura të tij.

Ushtrim 1

Read the rest of this entry »

0

Trigonometri. Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime.

1.Vërtetoni identitetin: [sin(\pi -\alpha )+cos(\pi -\alpha )]^{2}+tg(\frac{\pi }{2}-\alpha )+cotg(\pi -\alpha )+2sin(\frac{\pi }{2} -\alpha )\cdot sin\alpha =1

Read the rest of this entry »

0

Trigonometri. konceptet kryesore.

trigonometri1Përkufizimet e funksioneve trigonometrike në trekëndëshin kënddrejtë.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Detyrë Kontrolli

Detyra e kontrollit për nxënësit e klasave ta X-ta.

Read the rest of this entry »

0

Planimetria. Ushtrime, shembuj.

Ushtrim 1

Tregoni pse janë të ngjashëm trekëndëshat në figurë. Gjeni x-in.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime. Simetria e shumëkëndëshave të rregullt.

Ushtrim 1

Në figurë ABCD është katror dhe MNP është trekëndësh barabrinjës. sipërfaqja e pjesës së ngjyrosur është 3 hërë më e madhe se sipërfaqja e trekëndëshit MNP. Të gjendet brinja e katrorit nëse MN=2cm.

Read the rest of this entry »

0

Simetria e Shumëkëndëshave të rregullt. Ushtrime, Udhëzime.

Ushtrim 1

Në një rreth me rreze 4cm është brendashkruar një trekëndësh barabrinjës dhe mbi njërën brinjë të tij është ndërtuar një katror. Të gjendet rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi i shumëkëndëshave të rregullt. Udhëzime për ushtrimet.

Ushtrim 1

Të vërtetohet se diagonalet e peskëndëshit të rregullt janë të barabarta.

Shqyrtojmë 5 trekëndëshat dybrinjënjëshëm që formohen. Rasti i parë i kongruencës…etj.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi dhe simetria e shumëkëndëshave të rregullt

NDËRTIMI

Këtu do të keni mënyrat se si ndërtohen disa prej shumëkëndëshave të rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Vetitë e shumëkëndëshave të rregullt.

Çdo shumëkëndëshi të rregullt i jashtëshkruhet dhe brendashkruhet rrethi. Të dy rrathët kanë të njejtën qendër, e cila quhet qendër e shumëkëndëshit.

Read the rest of this entry »

0

Shumëkëndëshat e rregullt (M. Bazë)

Në se një shumëkëndësh i mysët i ka brinjët dhe këndet kongruente atëherë ai quhet i rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë së trekëndëshave. Udhëzime1.

Ushtrim 1

Në trekëndëshin me bazë AB=48cm dhe lartësi CH=16cm është brendashkruar drejtëkëndëshiMNPQ në të cilin MN:MQ=9:5. Të gjenden MN dhe MQ.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 2

Ushtrim 4

Në figurë BD është përgjysmore e këndit B. Jepet DE//BC;  DF//AB; AB=4,5cm dhe BC=9cm. Të vërtetohet se katërkëndëshi BFDE është romb. Të gjendet perimetri i tij.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 1

Ushtrim1

Brinjët e një trekëndëshi rrinë si 2:5:6. Perimetri i një trekëndëshi të ngjashëm me të është 78cm. Të gjenden brinjët e trekëndëshit të dytë.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave

Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen të ngjashëm nëse kanë këndet përkatësisht kongruente dhe brinjët homologe të përpjesshme.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime. Kongruenca e trekëndëshave. Udhëzime.

Ushtrim1

Në figurë jepet MA=MB dhe MC=MD. Të vërtetohet se AD=BC

Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave kënddrejtë. Udhëzime.

Për trekëndëshat kënddrejtë rastet e kongruencës bëhen 4 dhe që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë mjafton të kenë përkatësisht nga dy elemente kongruente. (katetet, katet kënd, katet hipotenuzë dhe kënd hipotenuzë) Me përjashtim të rastit kënd i ngushtë-kënd i ngushtë.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime. Kongruenca e trekëndëshave

Ushtrim1

Jepet katërkëndëshi i mysët  ABCD në të cilin AB=AD dhe CB=CD. 

Read the rest of this entry »