MATEMATIKA X Archive

0

Bashkësia e përcaktimit të funksionit. (Mat bazë). Ushtrime1

Gjeni bashkësinë e përcaktimit të funksionit:

1)y=\sqrt{1-\frac{1}{x}} ;  2) y=\frac{1}{(x-2)\sqrt{x-5}} ;

Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.2

Ushtrim 1

Turisti llogariti se nëse ai do të ecë me shpejtësi 4km/orë, atëherë ai do të vonohet për të arritur tek hoteli me 0,5 orë. Kurse nëse ai do të ecë me shpejtësi 5km/orë do të mbërrijë në hotel 6 minuta para kohës së caktuar. Në çfarë largësie është turisti nga hoteli.

Read the rest of this entry »

0

Grafiku i funksionit numerik.Mënyra praktike e ndërtimit të grafikëve të disa funksioneve.


Bashkësia e gjithë pikave (x;f(x)) në planin kordinativ xOy quhet grafik i funksionit y=f(x), ku x\epsilon X.

Nëse na jepet grafiku i një funksioni atëherë:

Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.1

Ushtrim 1

Vërtetoni që për çdo numër natyror:

a)Vlera e shprehjes (n+4)(n-1)-(n+8)(n-5) nuk varet nga n.

Read the rest of this entry »

0

Relacioni. Funksioni. (Mat Bazë) Pjesa teorike

Le të jenë  X dhe Y dy bashkësi të çfardoshme. Çdo lidhje ndrërmjet elementeve të bashkësisë X me elementet e bashkësisë Y përbën një Relacion ndërmjet tyre.

Read the rest of this entry »

0

Planimetria. Ushtrime, shembuj.

Ushtrim 1

Tregoni pse janë të ngjashëm trekëndëshat në figurë. Gjeni x-in.

Read the rest of this entry »

0

Rregullat e vërtetimit (Mat e avancuar)

Silogjizmi

Nëse janë të vërteta pohimet p dhe p\Rightarrow q , atëherë është i vërtetë edhe q.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime. Simetria e shumëkëndëshave të rregullt.

Ushtrim 1

Në figurë ABCD është katror dhe MNP është trekëndësh barabrinjës. sipërfaqja e pjesës së ngjyrosur është 3 hërë më e madhe se sipërfaqja e trekëndëshit MNP. Të gjendet brinja e katrorit nëse MN=2cm.

Read the rest of this entry »

0

Simetria e Shumëkëndëshave të rregullt. Ushtrime, Udhëzime.

Ushtrim 1

Në një rreth me rreze 4cm është brendashkruar një trekëndësh barabrinjës dhe mbi njërën brinjë të tij është ndërtuar një katror. Të gjendet rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi i shumëkëndëshave të rregullt. Udhëzime për ushtrimet.

Ushtrim 1

Të vërtetohet se diagonalet e peskëndëshit të rregullt janë të barabarta.

Shqyrtojmë 5 trekëndëshat dybrinjënjëshëm që formohen. Rasti i parë i kongruencës…etj.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi dhe simetria e shumëkëndëshave të rregullt

NDËRTIMI

Këtu do të keni mënyrat se si ndërtohen disa prej shumëkëndëshave të rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Vetitë e shumëkëndëshave të rregullt.

Çdo shumëkëndëshi të rregullt i jashtëshkruhet dhe brendashkruhet rrethi. Të dy rrathët kanë të njejtën qendër, e cila quhet qendër e shumëkëndëshit.

Read the rest of this entry »

0

Shumëkëndëshat e rregullt (M. Bazë)

Në se një shumëkëndësh i mysët i ka brinjët dhe këndet kongruente atëherë ai quhet i rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë së trekëndëshave. Udhëzime1.

Ushtrim 1

Në trekëndëshin me bazë AB=48cm dhe lartësi CH=16cm është brendashkruar drejtëkëndëshiMNPQ në të cilin MN:MQ=9:5. Të gjenden MN dhe MQ.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 2

Ushtrim 4

Në figurë BD është përgjysmore e këndit B. Jepet DE//BC;  DF//AB; AB=4,5cm dhe BC=9cm. Të vërtetohet se katërkëndëshi BFDE është romb. Të gjendet perimetri i tij.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 1

Ushtrim1

Brinjët e një trekëndëshi rrinë si 2:5:6. Perimetri i një trekëndëshi të ngjashëm me të është 78cm. Të gjenden brinjët e trekëndëshit të dytë.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave

Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen të ngjashëm nëse kanë këndet përkatësisht kongruente dhe brinjët homologe të përpjesshme.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime. Kongruenca e trekëndëshave. Udhëzime.

Ushtrim1

Në figurë jepet MA=MB dhe MC=MD. Të vërtetohet se AD=BC

Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave kënddrejtë. Udhëzime.

Për trekëndëshat kënddrejtë rastet e kongruencës bëhen 4 dhe që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë mjafton të kenë përkatësisht nga dy elemente kongruente. (katetet, katet kënd, katet hipotenuzë dhe kënd hipotenuzë) Me përjashtim të rastit kënd i ngushtë-kënd i ngushtë.

Read the rest of this entry »