USHTRIME MATEMATIKE Archive

0

Zbatime të derivatit

1. Përafrimet e funksioneve

Për vlera shumë të vogla të Δx mund të shkruajmë 

f'(x)\approx \frac{f(x+\bigtriangleup x)-f(x)}{\bigtriangleup x}  nga ku

f(x+\triangle x)\approx f(x)+\bigtriangleup x\cdot f'(x)

Kjo formulë përdoret për llogaritjen e vlerave të  përafërta të funksionit (afër pikës x)

Read the rest of this entry »

0

Kuptimi Gjeometrik i derivatit

Tangjente në pikën A të grafikut të funksionit y=f(x) quhet drejtëza që kalon nëA dhe ka për koeficient këndor limitin e koeficientit këndor të prerses AM kur h→0.

k=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)

Read the rest of this entry »

0

Rregullat e derivimit

 

\left ( f+g \right )'=f'+g'

\left ( f\cdot g \right )'=f'\cdot g+f\cdot g'

\left ( \frac{f}{g} \right )'=\frac{f'\cdot g-f\cdot g'}{g^{2}}

\left ( f^{n} \right )'=n\cdot f^{n-1}\cdot f'

\left ( c\cdot f \right )'=c\cdot f'

Read the rest of this entry »

0

Metodat e integrimit

Zbatimi i tabelës së integraleve dhe vetive.

Shembull 1

Read the rest of this entry »

0

Integrali i Pacaktuar. Tabela dhe vetitë

F(x) quhet primitive e funksionit f(x) nese F'(x)=f(x). Bashkesina e primitivave F(x)+c te funksionit f(x) quhet integral i pacaktuar i funksionit f(x).

 
 

Read the rest of this entry »

0

Derivati. Kuptimi i Derivatit

** Nëse funksioni f:y=f(x) është i përcaktuar në një interval I dhe pika a pikë e këtij intervali atëherë me përkufizim derivat i funksionit në x=a quhet

Read the rest of this entry »

0

Limiti i funksionit Matura 2013. Forma e pacaktuar ∞-∞,∞/∞,0/0

Gjeni limitet:

a)\lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \sqrt{x^{2}+1}+x \right )

b) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{x^{2}+1}-1}{\sqrt{x^{2}+16}-4}

c) \lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{\sqrt{x^{2}+1}+\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^{3}+x}-x}

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Test 4 Mat Avancuar.

Shkarkoni testin Nr4. per maturantet e matures 2013. Shkarkoje KETU

0

Konsultime Mat avancuar 26.06.2013. Limiti 1

Gjeni limitet:  

a) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{2cosx\left ( 1-cosx \right )}{sin^{2}x}  

b) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{cos3x-cosx}{cosx-1}  

c)\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-cos^{2}x}{x\cdot sinx} 

d)\lim_{x\rightarrow \frac{\pi }{2}}\frac{\pi -2x}{cosx}   

e)\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+xsinx}-\sqrt{cos2x}}{tg^{2}x}

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni i anasjellte. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

Nese per nje funksion relacioni i anasjellte i tij eshte funksion, atehere themi ai se ka funksion te anasjellte.

KNM qe nje funksion te kete funx te anasjellte eshte qe ai te jete bijeksion. Pra per te provuar se funksioni ka te anasjellte do te provojme se ai eshte bijeksion.

1.Tregoni se funksioni  y=\frac{1}{3}2^{x-1}  eshte bijeksion i BP   (E)  ne BV  (F)  te tij. Gjeni formulen per funksionin e anasjellte.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni injektiv, syrjektiv. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

Funksioni f:X\rightarrow Y  quhet bijektiv vetem nese ai eshte njeheresh edhe injektiv edhe syrjektiv.

y=f(x)  bijeksion \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \forall x_{1},x_{2}\epsilon X,x_{1}\neq x_{2}\Rightarrow f(x_{1})\neq f(x_{2})\\ \forall b\epsilon Y,\exists x_{1}\epsilon X, qe, f(x_{1})=b \end{matrix}\right.  ,me fjale,  fytyra te ndryshme kane shembellime te ndryshme, dhe çdo element i bashkesise se mbarimit eshte vlere e funksionit.  (ndryshe pasqyrim nje per nje)

1.Tregoni se funksioni y=\frac{a}{x}  eshte bijeksion i R^{*} ne R^{*}(a\neq 0)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni joperiodik Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Tregoni se funksionet e meposhtme nuk jane periodike. a)y=cos(x)^{2}   b)y=sin\sqrt{x}     c)y=sin\left | x \right | 

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni periodik Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Gjeni perioden e funksioneve te meposhtme: a)y=sinx\cdot cosx   b)y=2cos^{2}x-1 , c)y=sin^{2}x   d)y=\frac{cosx}{sinx}   

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 21 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Ne drejtezen d:\frac{x}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{-1}  te gjendet pika me e afert me piken A(3,2,6)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 20/1 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

**Numri \left ( \vec{a}X\vec{b} \right )\cdot \vec{c}   quhet prodhim i perzier i tre vektoreve.

**Kur vektoret jepen ne kordinata prodhimi i perzier gjendet duke llogaritur percaktorin qe ka per shtylla kordinatat e tre vektoreve.

**Vlera absolute e prodhimit te perzier te tre vektoreve eshte e barabarte me vellimin e paralelopipedit te ndertuar mbi keta vektore. 

**VO Nese vektoret jane ne te njejtin plan atehere nuk formohet paralelopiped, prandaj prodhimi do te jete zero.

**KNM Qe tre vektore te jene bashkeplanare eshte qe prodhimi i perzier i tyre te jete zero.

1.Te gjendet vellimi i piramides me kulme  A(2;1;-2), B(3;3;3), C(1;1;2) dhe D(-1;-2;-3)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 20 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Jepet trekendeshi me kulme A(2;1;1), B(3;-2;2) dhe C(0;3;-1). Te gjendet gjatesia e mesores BM.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 19 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Drejtekendeshi ABCD me brinje AB=6cm dhe BC=8cm perthyhet sipas diagonales AC ne menyre qe planet (ACB) dhe (ACD) te jene pingule. Gjeni largesen e re midis pikave B dhe D.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 18 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Jepet rrethi me qender origjinen e kordinatave dhe me rreze 1 njesi. Gjeni bashkesine e pikave te planit nga te cilat ky rreth shihet ne kend te drejte.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Me metodën e integrimit me pjesë gjeni sipërfaqet e kufizuara nga

a)vija me ekuacion y=lnx dhe boshti i abshisave për x në [2;4]

Read the rest of this entry »

0

Sipërfaqja e kufizuar nga grafikët e funksioneve y=f(x) dhe y=g(x)

1)  Figura kufizohet nga f(x)=x^{2}  dhe   g(x)=x^{2}-e^{x}  në segmentin \left [ -2;2 \right ] .

Read the rest of this entry »