FIZIKA-Detyra për përsëritje 1 -fq 146

Detyra 1 fq146.

Shufra me masë të papërfillshme  mbështetet në pikat A dhe B. Trupi me masë 22kg varet në skajin C të shufrës. Gjeni forcat që veprojnë në pikat A dhe B nëse AC=50cm dhe BC=10cm.

Zgjidhje:

u1 

 Trupi është në baraspeshë \Rightarrow F_{A}+F_{C}-F_{B}=0\Rightarrow F_{A}=F_{B}-F_{C} ku F_{C}=G=mg=22kg\cdot 10N/kg=220N.

Dimë që MA=MC dmth:

F_{A}\cdot AB=F_{C}\cdot BC

(F_{B}-F_{C})\cdot AB=F_{C}\cdot BC

(F_{B}-F_{C})\cdot 40=F_{C}\cdot 10

40\cdot F_{B}-40\cdot F_{C}=F_{C}\cdot 10

40\cdot F_{B}=F_{C}(10+40)

40\cdot F_{B}=F_{C}\cdot 50

F_{B}=\frac{F_{C}\cdot 50}{40}=\frac{220N\cdot 50}{40}=275N dhe F_{A}=F_{B}-F_{C}=275N-220N=55N

Detyra 2 fq146.

Një trup me peshë P mbahet në baraspeshë nëpërmjet litarit dhe shufrës si tregohet në fig.2.Nëse zvogëlohet këndi \alpha ç’ndodh me tensionin e litarit?

U2Tensionin T e zbërthejmë në dy përbërëse :sipas OY dhe sipas OX ne Ty dhe Tx.

Pingul me  Tokën vepron forca e rëndesës G , e cila është e barabartë me Ty. Ty jepet si produkt i sin\alpha\cdot T.

sin\alpha \cdot T=mg\Rightarrow T=\frac{mg}{sin\alpha }. Pra tensioni është në përpjestim të  zhdrejtë me sin\alpha.

Detyra 3 fq 146.

Në pikat A,B dhe C të një shufre që janë në vijë të drejtë , veprojnë forcat paralele FA=40N, FB=30N dhe FC=30N, me drejtime të njëjta, fig3. Gjeni rezulatanten e tri forcave  duke ditur se AB=28cm dhe AC=60cm.Pika B ndodhet ndërmjet A dhe C.

U3 Fillimisht gjejme FAB. Dime që FR e dy forcave paralele  ndodhet pranë forcës më të madhe. Duhet të gjejmë sa cm larg pikës A dhe sa cm larg pikës B ndodhet kjo forcë rezultante.

MA=MB

F_{A}\cdot x=F_{B}(28-x)

F_{A}\cdot x=28F_{B}-F_{B}\cdot x

F_{A}\cdot x+F_{B}\cdot x=28F_{B}\Rightarrow x(F_{A}+F_{B})=28F_{B}

x=\frac{28\cdot 30N}{70N}=12cm\Rightarrow F_{AB}  ndodhet 12 cm larg A dhe 14 cm larg B.

Hapi2: Gjejme FR të FAB dhe FC. Largesia midis pikave është 48cm (60-12).

Fig2U3

 

F_{AB}\cdot x=F_{C}\cdot (48-x)

F_{AB}\cdot x=F_{C}\cdot48-F_{C}\cdot x\Rightarrow F_{AB}\cdot x+F_{C}\cdot x=F_{C}\cdot 48

x(F_{AB}+F_{C})=F_{C}\cdot 48\Rightarrow x=\frac{F_{C}\cdot 48}{F_{AB}+F_{C}}

x=\frac{30N\cdot 48cm}{100N}=14,4cm

Detyra 4 fq146

Trupi me masë 3kg, ndodhet në rrafshin e pjerrët që formon këndin 45^{\circ}, me drejtimin horizontal. Sa dueht të jetë forca F e ushtruar mbi trupin , që au të qëndroje në baraspeshë, fig.4? Koeficienti i fërkimit të prehjes së trupit me rrafshin është 0,2.

U4Përveç forcës F mbi trupin veprojnë : N, G dhe f. I projektojmë keto forca sipas Ox dhe Oy pas zbërthimit në dy përbërës  së forcës se rëndesës G.

ox:F-Gx-Ff=0\Rightarrow F=mgsin\alpha +\mu N

oy:N=G_{y}=mg\cdot cos\alpha \Rightarrow F=mg\cdot sin\alpha +\mu (mg\cdot cos\alpha )=mg(sin\alpha +cos\alpha\cdot \mu )

F=3\cdot 10(sin45^{\circ}+cos45^{\circ}\cdot 0.2)=30\cdot (0,7+0,7\cdot 0,2)=8,4N

Detyra 5 fq 146

Mbi shufrën me gjatësi 70cm që ka bosht rrotullimi në skajin O, vepron forca F=40N, drejtimi i së cilës formon këndin 660^{\circ} me shufrën, fig.5. Gjeni momentin e forcës që vepron mbi shufrën.

U5 Zbërthejme F në dy përbërëse Fx dhe Fy. Në rrotullimin e shufrës ndikon vetëm Fy, prandaj për të gjetur M duhet të gjejmë Fy.

F_{y}=F\cdot sin60^{\circ}=40N\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=34N\Rightarrow M=F_{y}\cdot l=34N\cdot 0.7m=23.8N/m

Detyra 6 fq 146.

Në skajet e shufrës homogjene që mbështetet në pikën O, janë varur dy trupa me pesha  55N dhe 20N, fig6. Gjeni peshën e shufrës duke ditur që ajo është në baraspeshë.

U6

F_{1}\cdot d_{1}=P\cdot d_{p}+F_{2}\cdot d_{2}\Rightarrow P\cdot d_{p}=F_{1}\cdot d_{1}-F_{2}\cdot d_{2}\Rightarrow P=\frac{F_{1}\cdot d_{1}-F_{2}\cdot d_{2}}{d_{p}}=\frac{55N\cdot 0.2m-20N\cdot 0.4m}{0.1m}=30N.

 

Detyra 7 fq 146.

Sistemi që tregohet në fig.7 është në baraspeshë. Tensioni i litarit që mban shufrën është 40N. Gjeni peshën e trupit të varur, në shufër kur këndi  që formon shufra me drejtimin vertikal është 30^{\circ}.

U7T\cdot d_{t}=P\cdot d_{p}\Rightarrow T\cdot l\cdot sin60^{\circ}=P\cdot l\cdot cos60^{\circ}\Rightarrow p=\frac{T\cdot sin60^{\circ}}{cos60^{\circ}}=68N

 

Detyra  8 fq 146

Gjeni momentin rezultant të forcave F1, F2, F3, që veprojnë mbi shufrën , fig.8 që ka bosht rrotullimi O në skajin e saj.

U8F_{2y}=F_{2}\cdot sin30^{\circ}=6N\cdot \frac{1}{2}=3N

 

M_{F2y}=M_{F1}+M_{F2}

F_{2y}\cdot d_{F2}=F_{1}\cdot d_{F1}+F_{3}\cdot d_{F3}

3N\cdot 2m=4N\cdot 1m+2N\cdot 4m

6Nm-4Nm-8Nm=-6Nm\Rightarrow trupi nuk është në baraspeshë dhe rrotullohet në drejtimin orar.

 

Detyra 9 fq 146.

Dy djem zhvendosin një arkë 3m të gjatë dhe ushtrojnë mbi të forcat F1=F2=300N, që formojnë një çift forcash  me pika zbatimi si ne fig.9. Gjeni sa është momenti i çiftit të forcave që ushtrojnë dy djemtë tek arka.

U9F_{1y}=F\cdot cos30^{\circ}=300N\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=255N.

 

M=F_{1y}\cdot l=255N\cdot 3m=765Nm