Formulat e Rëndësishme

Katrori i shumës: (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}

Katrori i diferencës: (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}

Diferenca e katrorëve: a^{2}-b^{2}=(a-b)(a+b)

Kubi i shumës: (a+b)^{3}=a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3}

Kubi i diferencës:  (a-b)^{3}=a^{3}-3a^{2}b+3ab^{2}-b^{3}

Shuma e kubeve: a^{3}+b^{3}=(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})

Diferenca e kubeve: a^{3}-b^{3}=(a-b)(a^{2}+ab+b^{2})

Për kryerjen e shëndrrimeve të njëvlershme të shprehjeve kërkohet njohja e këtyre formulave.

Shembuj të thjeshtë:

11^{3}=(10+1)^{3}=10^{3}+3\cdot 10^{2}\cdot 1+3\cdot 10\cdot 1^{2}+1^{3}=1000+300+30+1=1331

(2\sqrt{3}+\sqrt{5})\cdot (2\sqrt{3}-\sqrt{5})=(2\sqrt{3})^{2}-(\sqrt{5})^{2}=12-5=7

17\cdot 23=(20-3)(20+3)=20^{2}-3^{2}=400-9=391