Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

1-Jepni me përshkrim bashkësitë:

   a)Numrat realë  më të vegjël se 5 dhe më të mëdhenj se -2.

   b)Numrat irracional pozitivë

2-Gjeni prerjen dhe bashkimin e bashkësive: A=[5;10[ dhe B=[10;11[.  Paraqitni në boshtin numerik.

3-Paraqitni në planin kordinativ AxB nëse:

   a)A={1;2;3}, B=[1;2]

   b)A=[-1;0], B=[-1;0]

4-Zgjidhni ekuacionin   \pi \cdot x^{2}-\pi =0 

   a)në R    b) në N

5-Vërtetoni se 3+\sqrt{2}  është numër iracional.

6-Jepen pohimet:  p:”2<4″  dhe q:”2=1+3″.

   a)Formuloni konjunksionin dhe disnjunksionit e tyre dhe tregoni nëse është i vërtetë. 

   b)Formuloni implikimet p\Rightarrow q  dhe q\Rightarrow p.

7-Në mjedisin N jepen fjalitë: p(x):”x-8<0″  dhe q(x):”5x+1>21″

   Gjeni bashkësinë e vlerave të vërtetësisë së:

   a) p(x),q(x)  b) p(x)\wedge q(x)  c) p(x)\vee q(x) 

   d)  \overline{p(x)}\vee \overline{q(x)}   e)  \overline{p(x)}\wedge \overline{q(x)}

8-Marrim për \pi vlerën e përafruar 3,14 dhe për \sqrt{3}   1,73(gabimi absolut 0,01).

Tregoni gabimin relativ që bëjmë gjatë gjetjes  së \pi \cdot \sqrt{3}  dhe kufijtë ku përfshihen vlerat e sakta të këtij numri.