Sisteme të inekuacioneve të fuçisë së parë me një ndryshore.

Hapat për zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve:

1-Gjejmë zgjidhjen grafike të sejcilit inekuacion (duke lënë të pangjyrosur pjesën e planit që është zgjidhje për sejcilin)

2-Vendosim në të njejtin sistem kordinativ dhe emërtojmë ose përshkruajmë me fjalë pjesën e planit që është zgjidhje(pjesa e planit që ngelet në fund pa ngjyrosur Fig 3).

Shembull

Të zgjidhet sistemi:  .Shikoni figurat e zgjidhjes. Figura e tretë është pjesa e pa ngjyrosur tregon zgjidhjen e sistemit.

  Fig1

 

 

 

 

   Fig2

 

 

 

 

Fig 3. Pjesa e pangjyrosur tregon zgjidhjen e sistemit.Drejtëzat janë me vija të ndërprera pasi pikat e tyre nuk janë zgjidhje të sistemit.