Skema e Hornerit

Për pjestimin e polinomeve një metodë shumë e përshtatshme dhe praktike është Skema e Hornerit.

Mundohuni ta kuptoni nëpërmjet figurës.

Ndërtohet një tabelë me tre rreshta dhe dy kolona. Tek kolona e parë në krye vendoset c-ja. Tek kolona e dytë në rreshtin e parë vendosen koeficientat e polinomit P(x) sipas rendit zbritës . 

Nëse mungon ndonjëra prej fuqive vendoset zero.

Rreshti i dytë është rrjeshti ku kryhen shumëzimet sipas skemës. 

Rreshti i tretë merret nga shuma e dy rreshtave me përjashtim të numrit të parë që vendoset njëlloj në tre rreshtat.

Më mirë shiko skemën.