Temat e Kursit të Matematikës për klasën e 10-të

Temat e Kursit të Matematikës për klasën e 10-të

Matematika Bazë

 • Bashkësia dhe numrat realë
 • Elemente të logjikës matematike
 • Shprehjet me ndryshore
 • Plotësime të planimetrisë
 • Funksioni dhe vargu numerik
 • Ekuacione, Inekuacione, sisteme
 • Trigonometri
 • Funksioni eksponencial dhe logaritmik
 • Metoda e kordinatave
 • Statistikë dhe probabilitet

Matematika e Avancuar

 • Bashkësia dhe Numrat Realë
 • Programimi Linear
 • Elemente të Logjikës
 • Shprehjet me Ndryshore
 • Planimetria
 • Funksioni dhe Vargu Numerik
 • Ekuacione , Inekuacione
 • Trigonometri
 • Funksioni Eksponencial dhe Logaritmik.
 • Metoda e Kordinatave
 • Homotetia, Ngjashmëria
 • Statistikë, Probabilitet