Test për përsëritje pas pushimeve të vitit të ri. Kujtoni konceptet kryesore. Kl X-të

1. Bashkësia e numrave racionalë ndërmjet 0 dhe 1 është:
2. Numri i nënbashkësiv të A={1;2;3;4} është:
3. Cilat prej bashkësive të mëposhtme janë të fundme: A-Bashkësia e pikave të një rrethi B-Bashkësia e pikave të një peskëndëshi C-Bashkësia e banorëve të Tiranës me moshë mbi 200 vjeç D-Bashkësia e pikave të një segmenti
4. Jepen bashkësitë A-bashkësia e nxënësve të klasës tuaj, B-bashkësia e nxënësve sportistë të shkollës tuaj. Tregoni vetinë karakteristike të prerjes së dy bashkësive.
5. Jepen bashkësitë A-bashkësia e nxënësve të klasës tuaj, B-bashkësia e nxënësve sportistë të shkollës tuaj. Tregoni vetinë karakteristike të bashkimit të dy bashkësive.
6. A-bashkësia e drejtëkëndëshave, B-bashkësia e katrorëve. Prerja e dy bashkësive A dhe B është bashkësia e:
7. A-bashkësia e drejtëkëndëshave, B-bashkësia e katrorëve. Bashkimi i dy bashkësive A dhe B është bashkësia e:
8. Cila prej alternativave është e saktë. Prodhimi kartezian AxB është bashkësia:
9. Njëra prej fjalive nuk është teoremë:
10. Një prej pohimeve është i vërtetë:
11. Për pohimin p:''çdo numër racional është numër real'' gjeni cili është mohimi i tij
12. Në bashkësinë E={1,2,3,4,5,6,7,8,9} jepen fjalitë: p(x) ''x është shumëfish i 3'' dhe q(x) ''x<7''. Gjani bashkësinë e vlerave të vërtetësisë së konjunksionit të dy fjalive
13. Në bashkësinë E={1,2,3,4,5,6,7,8,9} jepen fjalitë: p(x) ''x është shumëfish i 3'' dhe q(x) ''x<7''. Gjani bashkësinë e vlerave të vërtetësisë së disnjunksionit të dy fjalive
14. Cila nga fjalitë nuk është pohim
15. Njëra prej fjalive nuk është e vërtetë (a dhe b janë numra racional)