Planimetria TEST 1

Në pohimet e mëposhtme dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. (V e vërtetë, G e gabuar)

1. Dy trekëndësha të ngjashëm janë kongruentë.
2. Dy trekëndësha kongruentë janë të ngjashëm.
3. Dy trekëndësha barabrinjës janë të ngjashëm.
4. Dy trekëndësha barabrinjës janë kongruentë.
5. Dy trekëndësha dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm.
6. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm
7. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë kongruentë.
8. Këndi i trekëndëshit barabrinjës është 300.
9. Dy katërkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.
10. Dy shumëkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.