Sipërfaqja e kufizuar nga grafikët e funksioneve y=f(x) dhe y=g(x)

1)  Figura kufizohet nga f(x)=x^{2}  dhe   g(x)=x^{2}-e^{x}  në segmentin \left [ -2;2 \right ] .

 S=\int_{-2}^{2}\left [ (x^{2})-(x^{2}-e^{x}) \right ]dx=\int_{-2}^{2}e^{x}dx=e^{x}|_{-2}^{2}=e^{2}-e^{-2}=e^{2}-\frac{1}{e^{2}}