kongruenca Archive

0

Ushtrime. Kongruenca e trekëndëshave. Udhëzime.

kongruenca9

Ushtrim1

Në figurë jepet MA=MB dhe MC=MD. Të vërtetohet se AD=BC Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave kënddrejtë. Udhëzime.

Për trekëndëshat kënddrejtë rastet e kongruencës bëhen 4 dhe që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë mjafton të kenë përkatësisht nga dy elemente kongruente. (katetet, katet kënd, katet hipotenuzë dhe kënd hipotenuzë) Me përjashtim të rastit kënd i ngushtë-kënd i ngushtë.
Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave.Pjesa teorike

kongruenca1Pjesa teorike që duhet të dihet.

1-Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen kongruentë kur kanë brinjët dhe këndet përkatësisht kongruente. Read the rest of this entry »