trekendesh Archive

0

Zgjidhja e trekëndëshit. Dy shembuj të zgjidhur.

Të zgjidhësh një trekëndësh do të thotë të gjesh elementet e panjohura të tij.

Ushtrim 1

zgjidhja e trekendeshit1Zgjidhni trekëndëshin kur: a=14,5cm; β=480; γ=64. Read the rest of this entry »

0

Planimetria. Ushtrime, shembuj.

ngjashmeria30Ushtrim 1

Tregoni pse janë të ngjashëm trekëndëshat në figurë. Gjeni x-in. Read the rest of this entry »

0

Simetria e Shumëkëndëshave të rregullt. Ushtrime, Udhëzime.

ngjashmeria22Ushtrim 1

Në një rreth me rreze 4cm është brendashkruar një trekëndësh barabrinjës dhe mbi njërën brinjë të tij është ndërtuar një katror. Të gjendet rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

ngjashmeria11Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE. Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 2

ngjashmeria4Ushtrim 4

Në figurë BD është përgjysmore e këndit B. Jepet DE//BC;  DF//AB; AB=4,5cm dhe BC=9cm. Të vërtetohet se katërkëndëshi BFDE është romb. Të gjendet perimetri i tij. Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave kënddrejtë. Udhëzime.

Për trekëndëshat kënddrejtë rastet e kongruencës bëhen 4 dhe që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë mjafton të kenë përkatësisht nga dy elemente kongruente. (katetet, katet kënd, katet hipotenuzë dhe kënd hipotenuzë) Me përjashtim të rastit kënd i ngushtë-kënd i ngushtë.
Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave.Pjesa teorike

kongruenca1Pjesa teorike që duhet të dihet.

1-Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen kongruentë kur kanë brinjët dhe këndet përkatësisht kongruente. Read the rest of this entry »