Me metodën e integrimit me pjesë gjeni sipërfaqet e kufizuara nga

a)vija me ekuacion y=lnx dhe boshti i abshisave për x në [2;4]

b)vija me ekuacion y=(-x-2)ex dhe boshti i abshisave për x në[-2;1]

c)vijat me ekuacione  y=ln2x, y=2lnx  për x në[1;3]

Zgjidhje

Pa ndërtuar grafikun për a) dhe b) mjafton të tregojmë në cilën pjesë grafiku i funksionit është sipër boshtit të x-eve dhe në cilën pjesë është poshtë. Ndërsa tek c) do të krahasohen funksionet për të parë se cili grafik është sipër tjetrit.